Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Privaatsustingimused

Eesti Jalaspetisalistide Seltsi privaatsustingimused käsitlevad isikuandmete töötlemist koolitus- ja nõustamisteenuste osutamisel ning sellega seotud tehingute tegemisel.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ja isikuandmete kaitse seaduses ning koolitus- ja nõustamisteenuse osutaja ning kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingus sätestatust.

Isikuandmete töötlemine hõlmab füüsilisest isikust kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ning talletamist lepingu ja muude juriidiliste kohustuste (raamatupidamine, tunnistuste register jm) täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töödeldakse üksnes teenuste osutamiseks ja haldamiseks vajalikku infot, et tagada teenuse tõrgeteta osutamine ning kvaliteet. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto andmeid kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks. Kontaktandmeid töödeldakse teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi) ning klientidele info edastamiseks e-posti ja infokirja vahendusel.

Milliseid andmeid töödeldakse?

  • nimi, isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber;
  • aadress, pangakonto number ja maksetega seotud andmed;
  • teenuse maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • koolitusvajaduse või koolitussoovide kirjeldus;
  • koolituse tagasiside.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid kasutavad neile antud õiguste määratud mahus Eesti Jalaspetsialistide Seltsi või muu koolitusteenust osutava juriidilise isiku juhtorgani liikmed, töötajad ja klienditugi ning teenust vahetult osutav koolitaja või konsultant.

Õppijate poolt peale koolitust antud tagasiside avalikustatakse isikustatud kommentaaridena (osaleja nimi ja ühingu nimi) vastava koolituskava juures. Tagasiside andmine ei ole kohustuslik.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse üldjuhul seitse aastat. Kui dokumentidele on kehtestatud õigusaktides pikem säilitustähtaeg (nt. EL struktuurivahenditest rahastatud koolituste osalejate nimekirjad vm.), lähtutakse sellest.

Maksete või tarbijavaidlustega seotud probleemide korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamiseks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Enda andmetega seotud õiguste teostamine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge. Teenuse kasutajatel on õigus oma andmetega tutvuda ja nõuda andmete parandamist või kustutamist, pöördudes isikuandmete vastutava töötleja poole, saates vastava e-kirja aadressile info@jalaspetsialistid.ee.  Eesti Jalaspetsialistide Seltsi andmekaitsespetsialist on Eda Vähi.

Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsiooninfo@aki.ee .