Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Õppekorralduse alused

Eesti Jalaspetsialistide Selts (registrikood 80571314) pakub täiskasvanute täienduskoolitusi nii avatud koolitustena kui ka tellimuskoolitustena. Käesolevad koolituse kvaliteedi tagamise alused käsitlevad eelkõige veebilehel www.jalaspetsialistid.ee avatud koolituskavas kirjeldatud koolitusi. Tellimuskoolituste tingimused, õppekorraldus ja kvaliteedinõuded on täpsustatud teenuse pakkuja ja tellija vahelise lepinguga.

Eesti Jalaspetsialistide Selts on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 230334).

Eesti Jalaspetsialistide Selts on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr).

Õppekorralduse aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis sätestatust. Käesolev dokument täpsustab õppija ja täienduskoolitusasutuse vahelisi lepingulisi suhteid koolitusteenuse osutamisel.

Üldsätted

Õppetöö toimub õppekava alusel. Õppekavas on esitatud õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid, õpingute alustamise tingimused (kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel), õppe kogumaht (auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal), õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldus, õppematerjalide loend (kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid), lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid ning koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppetöö ajalise mahu arvestuse ühik on akadeemiline tund (45 min). Õppetöö toimub kontaktõppena või veebikeskkonnas. Koolituse koht teatatakse koolituse kirjelduse juures.

Õppetöö ja sellega seotud suhtlus toimub eesti keeles.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Avatud grupikoolitustele saab registreeruda Eesti Jalaspetsialistide Selts kodulehel 2022 koolitusplaan ning koolitusel osalemiseks tuleb täita koolituse kirjelduse juures avatav registreerimisvorm, mis õppija poolt täidetuna edastatakse automaatselt koolitusteenuse osutajale. Registreerudes kinnitab õppija, et on tutvunud õppekorralduse aluste ja privaatsustingimustega ning täidetud registreerimisvormi saatmine on käsitletav teenuse osutamise lepingu sõlmimise hetkena. Eesti Jalaspetsialistide Selts saadab e-kirjaga kinnituse, et osalemissoov on kätte saadud ning registreerunu saab koolitusteenuse osutajalt arve.

Koolitusgruppi pääsemine otsustatakse registreerumise ja õppetasu maksmise järjekorra alusel.

Eesti Jalaspetsialistide seltsil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta. Sellest teatatakse osalejatele hiljemalt 3 tööpäeva enne plaanitud koolituse algust ja õppetasu tagastatakse kogu ulatuses.

Õppija koolituselt eemaldamise ja koolitusgrupist väljaarvamise otsustab koolitaja juhtumipõhiselt ning seda rakendatakse juhul, kui õppija käitumine on ebaeetiline, õigusvastane või teisi õppijaid ja koolitajat häiriv.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Koolituse kirjelduses on märgitud koolituse maksumus ja registreerumisel saadetakse osalejale e-postiga arve, mille alusel saab makse sooritada. Koha koolitusgrupis tagab makstud õppetasu.

Kui õppetasu on makstud, kuid õppija ei saa või ei soovi koolitusel osaleda, tuleb saata vastav teade ja taotlus õppetasu tagastamiseks aadressile info@jalaspetsialistid.ee. Kui taotlus on edastatud vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust, tagastab koolitusteenuse osutaja 100 % õppetasu. Vähemalt 5 tööpäeva varem edastatud teate puhul tagastatakse 50 % õppetasust. Lühema etteteatamisaja puhul õppetasu tagastamisele ei kuulu.

Kui koolitaja haigestumise või muu mõjuva põhjuse tõttu jääb koolitus ära, teavitab Eesti Jalaspetsialistide selts õppijaid sellest esimesel võimalusel ning pakub välja uue kuupäeva koolituse toimumiseks. Kui pakutud uus aeg ei sobi, tagastatakse õppijale ära jäänud koolituse õppetasu.

Eesti Jalaspetsialistide Seltsil on õigus pakkuda õppijate motiveerimiseks ja teenuste tutvustamiseks koolitustele ka tasuta õppekohti. Tasuta õppekoha saamiseks vajalikest tegevustest ja tingimustest teavitatakse õppijaid isiklikult või kodulehe www.jalaspetsialistid.ee või Eesti Jalaspetsialistide Seltsi facebooki konto vahendusel.

Muud tingimused

Õppijal ei teki koolitusel osalemisega isiklikke ega varalisi õigusi koolituse ega seal kasutatud õppematerjalide autoriõigustele.  Koolituse salvestamine, koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine on lubatud üksnes Eesti Jalaspetsialistide Seltsi kirjalikul loal. Koolituse formaadi, selle üksikute osade või õppematerjalide kasutamiseks oma majandus- ja kutsetegevuses tuleb eelnevalt sõlmida litsentsileping.

Koolitusasutuse ja õppija eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu ületada läbirääkimistega, lahendab vaidluse Harju maakohus.