Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Eesti Jalaspetsialistide Selts (registrikood 80571314) pakub täiskasvanute täienduskoolitusi nii avatud koolitustena kui ka tellimuskoolitustena. Käesolevad koolituse kvaliteedi tagamise alused käsitlevad veebilehel www.jalaspetsialistid.ee avatud koolituskalendris kirjeldatud koolitusi.

Eesti Jalaspetsialistide Selts on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 230334).

Tellimuskoolituste tingimused ja kvaliteedinõuded on täpsustatud teenuse pakkuja ja tellija vahelise lepinguga.

Eesti Jalaspetsialistide Selts on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. ).

Põhiosa koolitustest on keskendunud jalgade tervist puudutavate teemade käsitlemisele professionaalide seisukohast, aga sobivad ka elanikkonna informeerimiseks. Tellimuskoolituste teemad ja sihtgrupid pannakse paika tellija ja pakkuja vahelise kokkuleppe ja/või lepinguga.

Õppekavad

Õppekavade koostamise aluseks on koolitusvajaduse analüüs. Selleks on läbi viidud fookusgrupi intervjuusid ja kirjalikke küsitlusi ning kaardistatud kutsestandardis kirjeldatud kompetentsus ja pädevusprofiile.

Õppekavad on väljundipõhised ja järgivad täienduskoolituse standardis sätestatud struktuuri.

Tunnistused ja tõendid

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on saavutanud kõik õpiväljundid. Tunnistused väljastatakse paberkandjal või elektrooniliselt ning selle allkirjastavad Eesti Jalaspetsialistide Seltsi juhatuse liige ja koolitaja.

Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse õppijale, kelle õpiväljundite saavutamist ei ole võimalik hinnata, või selgub, et õppija ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõendi allkirjastab juhatuse liige ning see väljastatakse alati elektrooniliselt ja üksnes õppija nõudmisel.

Eesti Jalaspetsialistide Selts peab tõendite ja tunnistuste registrit.

Koolitajad

Koolitajatena on kaasatud oma valdkonna spetsialistid, kellel on praktilised teadmised koolitatavast teemast ja kogemus täiskasvanute koolitajana. Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemused on kirjeldatud õppekavas. Koolitajatele saab infot anda peale koolituse lõppu tagasisideküsitluste täitmise teel, et koolitajad saaksid analüüsida oma tegevust ning vajadusel kavandada parendustegevusi.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub veebikeskkonnas või füüsilises keskkonnas kontaktõppena.

Koolituste läbiviimiseks kasutatavad õppekeskkonnad on vaheldusrikkad ja võimalusel valitud vastavalt õpiväljunditele, mille õppijad peavad saavutama koolituse lõpuks. Koolitusruumide kvaliteedikriteeriumidena on kehtestatud nõuded õhu ja valguse, esitlustehnika, akustika, ergonoomika, ligipääsetavuse ja keskkonnasäästlikkuse osas.

Tagasiside

Koolitustel toimub pidev infovahetus ja kommunikatsioon õppija ja koolitaja vahel. Koolituste tulemuslikkuse parandamiseks ja organiseerimiseks on kõigil õppijatel nädala jooksul peale koolituse lõppu võimalik täita vabatahtlik kirjalik tagasisideküsimustik.  Õppijatepoolsed parendusettepanekud võetakse arvesse edasiste koolituste korraldamisel.